Polityka Prywatności – RODO

Informacja o danych osobowych dla klientów biura podróży Hola Cuba, prowadzonego jako działalność gospodarcza Barbara Stawarz-García.

Kto jest administratorem danych osobowych ?

Administratorem danych osobowych klientów jest jednoosobowa działalność gospodarcza pod nazwą Barbara Stawarz-García zwana dalej ”Działalnością” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Pawła Woronicza 31/174, 02-640 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5532343789, REGON: 146955065, wpisana do rejestru organizatorów turystyki przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 10970. 

Kto jest inspektorem ochrony informacji i jak można się z nim skontaktować?

Inspektorem ochrony informacji jest Barbara Stawarz-García, adres korespondencyjny jak dla Działalności: kontakt@holacuba.pl, telefon 663 039 070.

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych ?

Celem, dla których Działalność przetwarza dane osobowe jest:

 1. zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług turystycznych,
 2. zawarcie umów ubezpieczenia,
 3. dokonywanie rozliczeń, wystawianie faktur, sprawozdawczość finansowa,
 4. organizacja wyprawy,
 5. rezerwacja hoteli i biletów.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Działalności (art.6 ust.1 c RODO) – w zakresie rozliczeń i innych,
 • wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych (art. 6 ust.1b RODO)
 • prawnie uzasadniony interes Działalności (art.6 ust.1 f) RODO) – wypełnienie obowiązków wynikających z RODO, aby nie narazić się na kary finansowe i wszelką inną odpowiedzialność
 • zgoda klientów (art.6 ust.1 a RODO) – jeżeli wykorzystanie danych osobowych klientów nie jest konieczne do wykonywania umowy o świadczenie usług turystycznych, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Działalności, Działalność może uzyskać od klientów zgody na określone sposoby wykorzystania danych osobowych.

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Działalność przekazuje dane osobowe klientów następującym kategoriom podmiotów:

 1. biurom rachunkowym i księgowym współpracującym z Działalnością,
 2. doradcą prawnym, podatkowym, audytorom i wszelkim innym podmiotom świadczącym na rzecz Działalności usługi doradcze i konsultingowe,
 3. podmiotom wspierającym wyprawę: przewoźnikom, w tym liniom lotniczym, hotelom, agencjom współpracującym z Działalnością przy organizacji wyprawy.
 4. upoważnionym współpracownikom Działalności.
 5. towarzystwa ubezpieczeniowe, linie lotnicze, hotele, organizatorzy turystyki oraz inne podmioty współpracujące przy realizacji zawartych z Użytkownikami umów, mogące być w tym zakresie odrębnymi administratorami danych,
 6. podmioty w zakresie realizacji procesów płatności dostępnych w Serwisie – operatorzy płatności, mogący być w tym zakresie odrębnymi administratorami danych,
 7. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne i organizacyjne, w szczególności podmioty świadczące usługi w obszarze IT, hostingu, marketingu, analityki,
 8. właściwe organy państwa, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od zakończenia ostatniej umowy o świadczenie usług turystycznych zawartej z klientem.

Jakie są prawa zleceniobiorców w związku z przetwarzaniem danych osobowych?*

Każdy klient ma prawo dostępu do:

 1. dostępu do treści danych osobowych i otrzymywanie kopii swoich danych,
 2. sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody. Działalność przekaże te dane podmiotowi danych na właściwym nośniku lub prześle dane do wskazanego podmiotu.
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Działalności. Ponadto, Działalność udostępnia adres kontakt@holacuba.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych. Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia zleceniobiorca może skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania danych oraz celu ich przetwarzania.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Czy Działalność będzie przekazywała dane osobowe poza obszar EOG?

Działalność nie zamierza przekazywać danych osobowych klientów poza obszar EOG.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?

Podanie danych osobowych klientów jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych.

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?

Działalność nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

Informacja o danych osobowych dla osób korzystających z formularza kontaktowego Działalności Barbara Stawarz-García

Kto jest administratorem danych osobowych ?

Administratorem danych osobowych osób korzystających z formularza kontaktowego jest Barbara Stawarz-García zwana dalej ”Działalnością” z w Warszawie, przy ul. Jana Pawła Woronicza 31/174, 02-640, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5532343789, REGON: 146955065, wpisana do rejestru organizatorów turystyki przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 10970.

Kto jest inspektorem ochrony informacji i jak można się z nim skontaktować?

Inspektorem ochrony informacji jest Barbara Stawarz-García, adres korespondencyjny jak dla Działalności, adres e-mail: kontakt@holacuba.pl, telefon: 663039070

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych ?

Celem, dla których Działalność przetwarza dane osobowe jest wysyłanie odpowiedzi na wiadomości z formularza kontaktowego.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osób korzystających z formularza kontaktowego (art.6 ust.1 a RODO).

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Działalność nie przekazuje danych osobowych osób korzystających z formularza kontaktowego innym podmiotom. Dostęp do danych mają jedynie upoważnieni do tego pracownicy i współpracownicy Działalności.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe są przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji z osobą, która skorzystała z formularza kontaktowego Działalności, zaś jeśli zostanie podpisana umowa o świadczenie usług turystycznych dane osobowe są przetwarzane w czasie trwania umowy i w ciągu 5 lat od jej zakończenia lub wygaśnięcia.

Jakie są prawa osób korzystających z formularza w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy osoba korzystająca z formularza kontaktowego ma prawo dostępu do:

 1. dostępu do treści danych osobowych i otrzymywanie kopii swoich danych,
 2. sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody. Działalność przekaże te dane podmiotowi danych na właściwym nośniku lub prześle dane do wskazanego podmiotu.
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Działalności. Ponadto, Działalność udostępnia adres kontakt@holacuba.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych. Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia osoba  korzystająca z formularza kontaktowego może skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania danych oraz celu ich przetwarzania.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każda osoba korzystająca z formularza kontaktowego ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Czy Działalność będzie przekazywała dane osobowe poza obszar EOG?

Działalność nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?

Działalność nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

Informacja o danych osobowych dla osób subskrybujących newsletter Działalności Barbara Stawarz-García.

 

Kto jest administratorem danych osobowych ?

Administratorem danych osobowych osób korzystających z formularza kontaktowego jest Barbara Stawarz-García zwana dalej ”Działalnością” z w Warszawie, przy ul. Jana Pawła Woronicza 31/174, 02-640, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5532343789, REGON: 146955065, wpisana do rejestru organizatorów turystyki przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 10970.

Kto jest inspektorem ochrony informacji i jak można się z nim skontaktować?

Inspektorem ochrony informacji jest Barbara Stawarz-García, adres korespondencyjny jak dla Działalności, adres e-mail: kontakt@holacuba.pl, telefon: 663039070

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych ?

Celem, dla których Działalność przetwarza dane osobowe jest przesyłanie newslettera wydawanego przez Działalność.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osób subskrybujących newsletter (art.6 ust.1 a RODO) – udzielana poprzez stronę www Działalności;

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Działalność nie będzie przekazywać danych osób subskrybujących newsletter żadnym podmiotom poza upoważnionymi pracownikami i współpracownikami Działalności.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe osób subskrybujących newsletter są przetwarzane przez okres 10 lat od dnia ich pozyskania.

Jakie są prawa osób subskrybujących newsletter w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każda osoba subskrybująca newsletter ma prawo dostępu do:

 1. dostępu do treści danych osobowych i otrzymywanie kopii swoich danych,
 2. sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody. Działalność przekaże te dane podmiotowi danych na właściwym nośniku lub prześle dane do wskazanego podmiotu.
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w przypadku, gdy zgoda była udzielona przez zleceniobiorcę.

Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Działalności. Ponadto,  Działalność udostępnia adres e-mail kontakt@holacuba.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych. Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia zleceniobiorca może skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania danych oraz celu ich przetwarzania.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Czy Działalność będzie przekazywała dane osobowe poza obszar EOG?

Działalność nie będzie przekazywała danych osobowych osób subskrybujących newsletter poza obszar EOG.

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?

Działalność nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

POLITYKA COOKIES

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
A. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
B. marketingowych (remarketing)
C. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
D. zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
3. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Jednak, w takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.
4. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
5. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 •  Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
 • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
 • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL